Bilakah Masanya Untuk Kita Berehat?


Suatu hari, anak Imam Ahmad bin Hanbal iaitu Abd u lla h bi n A h ma d bertanya kepada bapanya akan satu soalan:

“ Wahai bapaku, bilakah masanya kita betul – be t ul bo l eh berehat? ”

Sambil memandang lembut ke dalam mata anaknya, Ima m Ah m ad bi n Hanbal dengan penuh hikmah dan tenang lalu menja wa b soa la n anaknya itu:

“ Kita hanya betul- betul boleh berehat apabi l a k aki ki t a sudah melangkah masuk ke dalam Syurga. ”

ALLAHU AKBAR!

Jawapan yang dilontarkan oleh Imam Ahmad bin Ha nba l ke pa d a anaknya di atas telah betul- betul menjentik h a t i sa y a t a t ka la mendengarnya buat kali pertama dulu. Kata- kata ini a d a la h an ta r a k a ta -kata yang selalu terngiang di dalam benak saya teruta ma ke t ika d at a ng perasaan mahu berehat- rehat dan bermain- main. Hari ini sa y a t er jent i k lagi dan tercubit dengan kata- kata ini apabila terba c a t ent a ng nya d i laman productivemuslim. com.

Nasihat ringkas tapi mendalam dengan makna dan nil a i y a ng di u c ap ka n oleh Imam Ahmad ini dapat menepuk kita supaya sed a r a ka n h a ki ka t kehidupan di dunia ini. Kita di dunia ini selalu sang a t ba ny a k b e re ha t dan mencari masa untuk berehat. Sedangkan dunia bu ka nl a h t em pa t untuk kita berehat. Ia tempat untuk kita bersungguh – su ng gu h me nc a ri bekal buat perjalanan menuju Hari Akhirat.

Fokus kebanyakan kita adalah dunia, dunia, dunia. Ra ma i di ka la ng a n kita yang mencari kerehatan di dunia. Melepaskan se t ia p ma s a y a ng berlalu tanpa diisi dengan sesuatu yang bermanfaat u nt uk Ha r i A kh i ra t . Sepatutnya setiap masa yang terluang diisi denga n s esu a t u y a ng bermanfaat. Paling kurang pun ialah mengingati A L LA H sa ma d a d i dalam hati atau mengucapkan kalimah- kalimah dzikir A L L AH .

Sebab itu kita selalu mendengar dan melihat para u la ma s a ba n sia ng dan malam mengisi masa mereka dengan sesuatu ya ng pe nt ing u nt uk Islam. Bukan sahaja amalan- amalan fardhu mereka ker ja ka n, b a h ka n amalan- amalan sunat sentiasa mengisi masa terluang me re ka . S ia ng mereka, mereka isi dengan mengajar ilmu, berpuasa da n be rj ua ng di jalan ALLAH. Malam mereka, mereka isi dengan bacaa n a l- Q u ra n, sol a t sunat dan tahajjud kepada ALLAH. Sedangkan kita j a ra ng se ka li i ngi n menyusahkan diri dengan ibadah- ibadah.

Betapa jauh sekali iman kita dengan mereka. Mereka s a ngg u p b e rsu s a h payah di dunia ini, berkorban harta dan melepaska n wa kt u r eh a t mereka, semata- mata untuk mendapatkan tempat re h at y ang me re ka idamkan iaitu Syurga. Dan itulah jalan yang ditemp u h i oleh se mu a orang- orang soleh sejak zaman Nabi sallAllahu `a la ih i wa sa lla m hinggalah Hari Qiamat.

Tentang hakikat dunia ini, Rasulullah sallAllahu `a l a ih i wa s al la m pernah menasihati Ibnu `Umar sambil memegang ba h u Ib nu `Um a r yang maksudnya:

“ Jadilah engkau di dunia ini seperti orang a si ng at au penyeberang jalan. ”

( HR al- Bukhari)

Hadith ini bermaksud bahawa dunia ini bukanlah t e mp a t kit a u nt u k bersenang- lenang dan bukan juga destinasi kita. O ra ng a si ng a t a u penyeberang jalan tidak akan duduk rehat lama di kawa sa n y a ng bu k an tempat tinggalnya. Dia pasti mahu meneruskan p e rja l ana n de ng an sungguh- sungguh menuju ke kampung halamannya . D an ka m pu ng halaman bagi orang- orang beriman ialah Syurga. K e sa na l ah t e mpa t tuju dan idaman kita.

Semoga ALLAH memberikan hidayah dan taufiq buat sa y a , a h l i ke lu a rg a saya dan semua kita tentang hakikat kehidupan ini . Bet a p a Ha ri Akhiratlah tempat tujuan kita. Di dunia ini bukan tem pa t b er eh a t kit a . Ia tempat kita singgah dan mencari sebab keredhaa n A L LA H m ela l u i amalan- amalan soleh. Di Syurga nantilah tempat kit a se mu a t u ju da n berehat selama- lamanya.

Semoga ALLAH mengurniakan saya dan kita semua aka n r ed h a NY A d a n SyurgaNYA. Dan semoga saya dan kita semua dilind u ngi A L L AH da r i kemarahanNYA dan NerakaNYA, amin…

Sekadar berkongsi,

Kredit utk  muzir.wordpress.com

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: